Møllestedgård
– historiske bygninger nedrevet af offentlig myndighed

Sønderborg kommune har nedrevet 3 længer på en historiske gård og bygget nyt på grunden. Umiddelbart en positiv historie, men der er en hel del, der er fejet ind under gulvtæppet i de nye lokaler. Vi har fået aktindsigt og giver dig en update.

Sønderborg Kommunes administration (by og landskab) stiller meget skrappe krav til et genopbygningsprojekt på Skansegården. Faktisk så omfattende og detaljerede krav, at der stadig, godt 2 år efter at Fredningsnævnet og Sønderborg Byråd gav en nedrivningstilladelse til den forfaldne ejendom, ikke er lykkedes at få en byggetilladelse. Kravene er helt nede i en detaljeringsgrad, hvor kommunens embedsmænd har specifikke krav til eksempelvis sprosserne på vinduerne. Der udvises en nidkærhed, der tilsyneladende kun har til formål at vanskeliggøre en genopbygning af ejendommen.

 

Set i lyset af de andre, langt mere pompøse, ejendomme i det historiske Dybbøl-område, virker det ude af proportion. Man kunne fristes til at tro, at der var dannet en form for præcedens. Alligevel må vi gå ud fra, at embedsmændene handler ud fra faglighed og ikke er motiveret af personlige eller politiske interesser.

 

Men kan forvaltningen virkelig pudse glorien og sige, at de altid handler uvildigt, og at alle borgere får samme behandling? Vi tager i dag et kig på, hvordan reglerne håndhæves, når det er en af Sønderborg Kommunes egne historiske ejendomme, der trænger til en renovering.

Møllestedgård – en udflyttergård

Møllestedgård blev i 1794 udflyttet fra Krogvejen, og er den sydligste gård på Kær Vestermark. Gården vurderes til at have historisk værdi, idet den udgjorde den sydligste del af kampen om Als.

Her er uddrag fra kommunens egen vurdering: ”Stedet har dog en væsentlig kulturhistorisk fortælleværdi. De nuværende bygninger er opført i 1864, men gården kan dateres tilbage til slutningen af 1700 tallet, hvor den blev udflyttet fra Ulkebøl. Områdets karakteristiske bebyggelsesstruktur er nævnt i Sønderborg Kommunes landskabsanalyse for Kær Halvø, hvor der netop gøres opmærksom på, at områdets dominerende og karakteristiske bebyggelse bør understøttes, hvis der opføres ny bebyggelse.”

 

Møllestedgård blev i 1964 eksproprieret, og jorden blev inddraget til militært øvelsesterræn. Sønderborg Kommune købte området i 2014, hvorefter det blev fredet. Gården har været brugt af Green Makerspace, Hjemmeværnet - og af Historiecentret til opbevaring af gamle kanoner. Desuden har den indgået i de årlige genopførelser af Slaget om Als, hvor der er deltagelse af både danske, tyske og norske statister, der brænder for formidling af 1800-tallets vigtige krige.

 

Møllestedgård kom dog i spil til en hel ny anvendelse, da det for et par år siden blev besluttet, at gården skulle kunne tage imod omkring 40 handicappede borgere, hvoraf mange i dag arbejder på det beskyttede værksted SAABU Søndervang i Sønderborg. Derfor bevilgede Sønderborg Byråd 12 millioner kroner til en ombygning af den misvedligeholdte historiske ejendom - så den kunne huse brugerne fra Søndervang.

Godt formål – tvivlsomme midler

Et helt igennem positivt og godt formål, og… man siger jo, at formålet helliger midlet. Men i dette tilfælde måtte man bøje en del af kommunens egne regler for at få projektet til at lykkes. Udfordringerne hobede sig op.

 

Eksempelvis var den konstruktion, der skulle bære det nye tag på staldbygningen, ikke stærk nok, og skulle udskiftes - og der var en del andre fordyrende overraskelser. Snart hed budgettet 13,7 millioner i stedet for 12, og man begyndte at overveje nedrivning og nybygning i stedet for ombygning.

 

Men det var som kommunens egen bevaringsarkitekt nævner i dette citat heller ikke helt enkelt: ”Ligesom Sønderborg Kommune forventer en vis arkitektonisk kvalitet hos byens bygherrer, bør vi også forvente dette af os selv. Der blev for under et år siden nedlagt et §14 forbud mod nedrivning, hvilket ligeledes omfattede lader/stald. Så hvis vi selv vælger at rive ned, bevaringsværdige eller ej, bør der opføres noget erstatningsbyggeri, der supplerer stuehuset og aftægtsboligen samt omrammer det eksisterende gårdrum og derved ikke tilsidesætter de kulturmæssige værdier.” 

Økonomiske over kulturmæssige værdier

Den gode målsætning løb igen ind i økonomiske hensyn. Derfor tilpassede man ambitionerne - og barren blev sænket gang på gang undervejs. 


Her er nogle udpluk fra interne mails blandt forvaltningens medarbejdere:

 

Kort fortalt nedrev man 3 bygninger, der havde et et §14 forbud mod nedrivning. Man lavede også et erstatningsbyggeri, der er fremmed for bygningsstilen.

 

Grænsesøgning i gråzoner

Derudover var der hele det juridiske aspekt omkring konflikt med landzonereglerne og lokalplanen, som vi har fået kendskab til via aktindsigt. Dilemmaet mellem at gøre det rigtige eller det mest praktiske beskrives i disse citater fra kommunens egne jurister og sagsbehandlere.


Vi er nødt til at advare om, at denne del er lidt tør læsning:

 

 

Helt bevidst

Det ser ud til, at alle var bevidste om, at man var ude på tynd is, men at de forskellige forvaltninger har set gennem fingre med et hav af overskridelser, der nok ville have haft øjeblikkelige og ubehagelige konsekvenser for enhver anden borger eller virksomhed, der ønskede at gøre det samme. Man har åbenbart håbet på, at den kørte under radaren og ikke blev opdaget.

 

Det er i denne sag de samme forvaltninger og embedsmænd, der stadig forhindrer opbygningen af Skansegården. Er det fair at ride på den helt høje kulturmoralske hest, når man skal godkende borgernes byggesager, mens man selv agerer som beskrevet i Møllestedgård-sagen? Ganske vist er det økonomiske hensyn der har gjort, at projektet ikke lever op til ambitionerne, men der tages ikke hensyn til økonomi, når der stilles krav borgernes byggerier. Her er regler… regler!

 

Historien om en renovering, der ikke er praktisk (eller økonomisk) mulig, og ønsket om at nedrive og genopbygge er helt analog med Skansegården. Det samme er forbindelsen til krigshandlingerne i 1864.

Hvor er Venstre og JydskeVestkysten

Peter Hansen og partiet Venstre, som kæmpede med alle midler mod Skansegården, har dog ikke været på krigsstien i denne sag. Venstre kan ikke have undgået at opdage sagen, for byrådsmedlem Daniel Staugaard (V) har været Cc på størstedelen af den mailkorrespondance, vi har fået adgang til.

 

Lad os lige repetere Peter Hansen og Venstres holdning til nedrivningen af Skansegården: ”I Venstre har vi ofte haft en meget pragmatisk holdning til nedrivninger, da vi mener, der skal være vægtige grunde til at forbyde en ejer at nedrive. Når vi har ønsket at bevare i denne sag, skyldes det bygningens placering i landskabet og historiefortællingen efter 1864.”

 

Det må være svært for Peter Hansen (dengang byrådsmedlem og politisk ordfører for Venstre) og hans parti at forklare, hvorfor man aktivt har medvirket til nedrivning af Møllestedgård, som har ”en væsentlig kulturhistorisk fortælleværdi” i relation til kampene i 1864.

 

Måske er det derfor, at Venstre og Sønderborg Kommune har ønsket at køre denne sag under radaren. JydskeVestkysten (hvor Peter Hansen er bestyrelsesformand) har heller ikke stillet kritiske spørgsmål. Hvorfor mon? 

Derfor graver vi i disse sager

Det gør vi, fordi Peter Hansen helt tydeligt har vist os, at der er to regelsæt for danske borgere. Et, der gælder for langt de fleste af os – og et andet, der gælder for en magtelite bestående af tunge erhvervsfolk, politikere, jurister og embedsmænd, der - måske gennem vennetjenester, erkendtligheder eller pression - kan påvirke pressen, et lokalt erhvervsnetværk, beslutningstagere og embedsmænd på alle niveauer i kommunale og statslige myndigheder, folketingspolitikere og sågar ordensmagten.

 


Det er meget krænkende for ens retsfølelse. Især når man oplever, at disse mennesker har mulighed for at gøre livet rigtig besværlig for alle, der protester. Vi ved, at mange gode mennesker er blevet kørt over af den maskine. Det kræver både energi og økonomiske midler at kæmpe imod. Vi forstår godt de, der har givet op.

 

Vi fortsætter, fordi vi kan - og fordi vi mener, at nogen bør tage kampen. Også selvom ingen af de landsdækkende medier tør røre ved disse sager. Vi bruger tusindvis af timer på research. Det betyder, at hele dokumentationen for disse mange tvivlsomme aktiviteter ligger klar, den dag en redaktør har mod til at gå op mod et af mediebranchens mest magtfulde mennesker (Peter Hansen er bestyrelsesformand i både JydskeVestkysten, Jysk Fynske Medier og Den Sydvestjydske Venstrepresse) og hans venner. Det ligger klar til den dag læsset vælter for et eller flere af disse mennesker, der bøjer reglerne efter forgodtbefindende.


Alt er frit tilgængeligt på:
Facebook-siden Dybbøl Banke Skansegården og her på site.dybbolbanke.dk

 

 

 Derfor skriver vi om Peter Erik Hansen

 

Det ser ud til, at Peter Erik Hansen hverken bryder sig om ytringsfrihed, aktindsigt eller lokale iværksættere. Desuden lader det til, at han kan stille sig op på forsiden af JydskeVestkysten og anklage enhver (eksempelvis Charles Ginnerskov, Trine Lindén m.fl.), uden at mediet på nogle måder faktatjekker deres bestyrelsesformands udtalelser. Det har faktisk fået Pressenævnet til at udtrykte en delvis kritik af JydskeVestkysten.

 

Det er grund nok til, at vi fortsætter med at fortælle. Derfor kan du læse om flere af Peter Erik Hansens kreative påfund, samt finde dokumentation for samme på Facebook-siden Dybbøl Banke Skansegården og her på site.dybbolbanke.dk