Advokat Jacob Fabritius de Tengnagel / Notat

Advokat Jacob Fabritius de Tengnagel har i brev af 14. november 2019 anført følgende til kommunens notat:

”…Det overordnede indtryk i notatet er, at det ansøgte byggeri skulle fremstå dominerende og pompøst, og ikke et husmandssted. Et stuehus med et bebygget areal på 290 m2 bygget i 1872 på arealer, hvor al bevoksning var ryddet som følge af slaget på Dybbøl få år for inden har utvivlsomt været dominerende og pompøst og har aldrig været i nærheden af at kunne karakteriseres som et husmandssted.

Der anføres også i notatet, at ”... Skansegården [er] en del af historien om krigen i 1864 og den efterfølgende opbygning af området, hvor Skansegården udgør en autentisk og formidlende del af det skanseområde, der i dag er en stor del af byens identitet". Dette står i skærende kontrast til, at hidtidig ejer, Naturstyrelsen efter 56 års statsligt ejerskab med en omskiftelig anvendelse af ejendommen, i 2018 ønskede at sælge ejendommen. Det står også i skærende kontrast til de udsagn man har kunnet læse f.eks. i Jyske Vestkysten den 13. april 2019, hvor Carsten Porskrog Rasmussen (enhedsleder Museum Sønderjylland), Bendt Olesen (bestyrelsesmedlem Historiecenter Dybbøl Banke) og Jens Møller (tidl. formand for Museum Sønderjylland) samstemmende udtalte, at Skansegården ikke tager betydelige historiske værdier med sig i graven.

Endvidere indeholder notatet en sådan nidkærhed omkring detaljer i forhold til udførelsen som rækker langt ud over sådanne vilkår, der med rimelighed kan stilles i en dispensationssag, hvor der overordnet er tilkendegivet, at man fra Fredningsnævnet kan acceptere en nedrivning og tilladelse til nyopførelse på samme sokkel, og hvor et nyt byggeri nødvendigvis må opfylde de krav, der følger af byggelovens regler om blandt andet lysindfald, som stiller krav til størrelsen af antallet af vinduer og størrelsen heraf. En nyopførelse må således tillades også under anvendelse af til dels opdaterede udtryksformer og nye materialer, blot ikke trykket på de fredede arealer øges. Det er ikke tilfældet her. Som anført i ansøgningen af 2. juli 2019, så er der også tidligere givet dispensation til nyopførelse på Grønnekærvej 6 (j.nr. 39/1998) og Dybbøl Banke 33 (j.nr, 50/2004) fremfor renoveringer, som ikke vil stå mål med nutidige bygningsmæssige krav i henhold til byggeloven.

Særligt i forhold til placeringen af garagen så ønsker ansøger at fastholde den angivne placering, som er beliggende samme sted som tidligere driftsbygninger har været placeret. Endvidere er der arealmæssigt tale om samme størrelse som eksisterende bygning 2 og 3, som blot samles i én bygning og med samme overordnet udtryk som boligen. Der kan igen henvises til Grønnekærvej 6 (j.nr. 39/1998), med samme bygningsmæssige sammensætning med et stuehus og en parallelforskudt garagebygning. Tilsvarende gælder også for Grønnekærvej 8, ligesom der også kan henvises til Dybbøl Banke 3 (j.nr. 9/2005), med samme parallelforskydning af garagebygning i forhold til stuehuset….”

Fredningsnævnets afgørelse: