Erhvervsklubben Sønderborg består af 55 medlemmer, som repræsenterer tunge private og offentlige virksomheder, der sikkert alle har en velformuleret politik omkring etik, moral og forholdet til ytringsfriheden.

Virksomheder som eksempelvis:

Danske Bank A/S, Sydbank A/S, Jyske Bank A/S, Danfoss A/S, Ramboll Group A/S, Broager Sparekasse, EY Danmark A/S, Larsen Strings A/S, Brdr. Ewers A/S, Danimex A/S, Eegholm A/S, Auto Lindvang A/S, OJ Electronics A/S, Home A/S, Swipbox International A/S, Advokathuset Muurholm og mange flere.

Desuden rummer klubben adskillige byrådsmedlemmer, et medlem der privat kommer sammen med Kongehuset og et folketingsmedlem (Ellen Trane Nørby (V)). Også Venstres nye kandidat til byrådet, Kjeld Stærk er medlem af erhvervsklubben. Da partiet Venstre faktisk tilskrives en stor del af æren for, at vi har ytringsfrihed i Danmark, kan det undre, at ingen af de to Venstrepolitikere har ytret nogle input til debatten.

Initiativgruppen, der er ansvarlig for konflikten i Erhvervsklubben, udgøres af Claus Ewers, Torben Lindvang og Erik Damsgaard (OJ Electronics A/S). Stor tak til dem for at skabe fokus på de nye tendenser i det, der engang var en klub med fokus på samarbejde, positiv synergi og vækst i Sønderborg.

Ekstraordinær generalforsamling

Den tor. 17. dec. 2020 kl. 11.57 skrev Allan Schøne <Allan.Schoene@dk.ey.com>:

Kære medlemmer af Erhvervsklubben Sønderborg

Se vedlagte supplement til den udsendte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Erhvervsklubben Sønderborg den 4. januar 2021.

Med venlig hilsen

Allan Schøne | Partner, Statsaut. revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Nørre Havnegade 43, 6400 Sønderborg, Denmark, CVR 30700228
Cell: +45 25 29 64 17 | allan.schoene@dk.ey.com
Website: http://www.ey.com

From: Charles Ginnerskov

Sent: Saturday, December 26, 2020 10:08 AM

To: Allan Schøne

Cc: Sønderborg Erhvervsklub medlemmer.

Subject: Re: Ekstraordinær generalforsamling den 4. januar 2021

Kære Allan

Det var med stor forbløffelse, at jeg læste din indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. En vedtægtsændring af den karakter virker som et meget radikalt skridt.

Jeg har forståelse for, at brud på landets love kan give grund til at overveje eksklusion af et medlem. Jeg formoder dog, at der skal alvorligere lovbrud til end en almindelig fartbøde, før vi overvejer at bruge den paragraf.

Til gengæld finder jeg en paragraf, der kan begrænse de enkelte medlemmers ytringsfrihed, bekymrende, og jeg er bange for, at det er et tiltag, der kan sende os ud på en ubehagelig glidebane. For hvad er upassende adfærd?

Alle borgere er underlagt visse begrænsninger i ytringsfriheden og må således ikke fremsætte freds- og ærekrænkende udtalelser. Man må heller ikke ytre sig i en urimeligt grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold.

I Danmark har vi allerede et juridisk system til at tage sig af overskridelser. Hvis man i et forum som vores vil lave yderligere begrænsninger, er det under alle omstændigheder vigtigt at holde sig for øje - at den mulighed ikke skabes for at fremme politiske eller personlige klikedannelser i en ellers upolitisk klub. Jeg har altid følt, at de positive samarbejdsrelationer har kendetegnet Sønderborg Erhvervsklub, og jeg tvivler på, at mindre tolerance er et ønske hos et flertal i klubben.

Jeg kan bruge min egen situation som eksempel. Jeg har gennem de seneste par år selv oplevet en personlig hetz, startet af en lokalpolitiker og siden støttet af hans politiske bagland, hans erhvervsmæssige samarbejdspartnere og et regionalt mediehus. Deres angreb spænder fra falske anklager til pression over for mine samarbejdspartnere og mange andre kreative tiltag.

Hvis jeg i den situation ikke havde haft mulighed for at forsvare mig og afvise disse anklager, ville jeg være blevet kørt over ende på få uger. Mine modreaktioner har naturligvis ikke på nogen måde overskredet de etiske og juridiske regler for ytringsfriheden.

Alligevel kan jeg, ganske som ethvert andet medlem af vores klub, blive ekskluderet, hvis en fraktion ud fra politisk betingede motiver eller et ønske om personlig vinding får held til at gennemtrumfe regler, der skal gradbøje den almindelige ytringsfrihed.

Vi kender allerede navnene på de tre initiativtagere. For at fjerne enhver mistanke om politisk farvning eller magtdemonstration vil det være rimeligt, at offentliggøre navnene på alle de 20 personer, der har givet opbakning til den ekstraordinære generalforsamling. Det vil give klubbens øvrige medlemmer bedre mulighed for at vurdere, hvad der er den virkelige grund til ønsket om stramninger.

Ønsket om hemmelig afstemning og om at holde debatten ude af offentligheden får det til at lyde som om, vi har noget at skjule. Jeg opfordrer derfor alle klubbens medlemmer til at møde op og være med til at støtte op om, at Sønderborg Erhvervsklub også fortsat er en åben og demokratisk klub. Det bør være i alles interesse. Derfor minder jeg også om, at seneste frist for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling er den 30. december 2020.

Med venlig hilsen

Charles Ginnerskov

Fra: Allan Schøne
Date: lør. 26. dec. 2020 kl. 11.27
Subject: RE: Ekstraordinær generalforsamling den 4. januar 2021
To: Charles Ginnerskov

Kære Charles

Tak for din mail. Jeg noterer mig dine synspunkter.

Jeg vil helt undlade at kommentere det konkrete forslag til vedtægtsændring. Min holdning til dette vil alene komme til udtryk ved at møde op på den ekstraordinære generalforsamling, hvor jeg vil lytte til eventuelle synspunkter og herefter på demokratisk vis afgive min stemme.

Min kommunikation omkring den ekstraordinære generalforsamling sker alene som formand for Erhvervsklubben Sønderborg, hvor jeg efter bedste evne forsøger at navigere ud fra de forslag, der er fremsat, og det råderum, som er beskrevet i vedtægterne. Jeg har i alt det udsendte materiale forholdt mig neutral og alene haft til hensigt at sikre overholdelse af vedtægterne. Kun på et enkelt område har jeg ladet min personlige holdning komme til udtryk; nemlig i udsendelse af det nye forslag den 17. december 2020, hvor jeg henstiller til, at klubinterne anliggender ikke drøftes med personer uden for klubben, herunder med pressen. Denne henstilling skal ses i lyset af, at den første indkaldelse udsendt den 1. december 2020 blev delt med pressen. Det fandt jeg personligt meget upassende. Jeg kan ikke vide hvem der har gjort dette, eller om der er flere, hvorfor denne henstilling blev udsendt til alle.

Erhvervsklubben Sønderborg er en åben klub. Men alene åben for medlemmerne og således ikke for offentligheden. Det er en klub, hvor der skal være rum for fortrolighed og debatter uden risiko for, at dette vil blive delt med offentligheden. Det gælder også for forhold, der skal behandles på en generalforsamling hvad enten denne er ordinær eller ekstraordinær.

Som meddelt via indkaldelsen den 1. december 2020 er der mindst 1/3 af klubbens samlede medlemmer, som bakker op om en ekstraordinær generalforsamling. De pågældende personer har alle bekræftet deres opbakning over for mig – flere dog med en bemærkning om, at denne opbakning er afgivet uden at denne ønskes delt med andre i klubben. Denne fortrolighed vil jeg naturligvis respektere når det ikke er i strid med vedtægterne. I min kommunikation med de pågældende har jeg alene sikret mig deres opbakning til en ekstraordinær generalforsamling. Jeg har ikke drøftet de pågældende personers holdning til det fremsatte forslag. Det interesserer mig ikke. Jeg har alene villet sikre mig, at formalia omkring grundlaget for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling er til stede.

Jeg betragter din afsluttende opfordring til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling den 4. januar 2021 som en tilmelding af din deltagelse.

Godt Nytår.

Med venlig hilsen

Allan Schøne

Fra: Charles Ginnerskov

Date: ons. 20. jan. 2021 kl. 11.59

Subject: Re: Nyt tidspunkt for ekstraordinær generalforsamling

To: Allan Schøne

Cc: Sønderborg Erhvervsklub medlemmer.

Kære Allan

Tak for dit svar. Jeg er naturligvis enig i, at en klub i sagens natur er et forum, hvor der kan tales frit, uden at resten af verden nødvendigvis behøver at lytte med. Men anonyme afstemninger og henstillinger om at holde samme ude af offentlighedens søgelys kunne tyde på, at nogen ønsker at dreje en åben upolitisk og demokratisk klub over mod en form for hemmelig loge.

Da vi af gode grunde ikke kan mødes i øjeblikket, vil jeg gerne bruge denne lejlighed til at appellere til alle medlemmer:

Kære medlemmer

Vi kommer fra en bred pallette både politisk og erhvervsmæssigt - og har mange forskellige motivationer for at deltage. Netop dette brede fundament har været medvirkende til, at klubben har fungeret som et godt forum for samarbejde og synergi.

Derfor synes jeg, at det vil være relevant at vide, hvem der ikke finder Sønderborg Erhvervsklubs nuværende vedtægter tilstrækkelige til at danne grundlag for klubbens fortsatte virke. Og hvorfor?

Hvis det er en snæver politisk fraktion eller en mindre klike af magtfulde medlemmer, der forsøger at overtage kontrollen med klubben - er jeg ikke sikker på, at jeg vil føle mig velkommen længere. Jeg formoder, at en del af klubbens øvrige medlemmer vil have det på samme måde.

Hele manøvren omkring den ekstraordinære generalforsamling tyder jo på, at forslagsstillerne har et specifikt mål i sigte. Eneste logiske forklaring må være, at man mener, at et eller flere af klubbens medlemmer enten er kriminelle eller har opført sig upassende i det offentlige rum.

Jeg har personligt svært ved at tro, at nogle af klubbens medlemmer er dømt for kriminalitet, og hvem afstikker rammerne for passende opførsel?

I øjeblikket har en lille magtelite centreret omkring en lokalpolitiker i Sønderborg sat en stribe tiltag i værk, der skal gøre det vanskeligt for mig at agere som iværksætter og forretningsmand i området. Det drejer sig både om kreativ brug af offentlige institutioner, angreb i medier som de selv styrer budskaberne i - samt direkte pression over for mine samarbejdspartnere, bankforbindelser, arbejdsgiver og mange andre i mit netværk.

Det er nogle af landsdelens tunge og hidtil respekterede erhvervsfolk, der er faldet ned på et moralsk niveau, hvor der bruges rene mafiametoder. Alt sammen for at forhindre ytringsfriheden. Jeg er taknemmelig for, at jeg har loyale og robuste samarbejdspartnere.

Tænk nu, hvis dette tiltag i Sønderborg Erhvervsklub blot er endnu et led i nævnte kampagne. Hvis det er tilfældet, forstår jeg selvfølgeligt godt, at initiativgruppen er afklaret omkring målet med vedtægtsændringen. Men hvad med jer, der er blevet overtalt til at støtte forslaget? Og hvad med vi andre, der åbenbart ikke er blevet spurgt? Hvem står for tur næste gang?

Er vi klar til at indføre nogle vedtægtsændringer, der dybest set kun kan have til formål at begrænse ytringsfriheden? Og er vi klar til at lade det ske, uden at der er mulighed for en åben debat. Netop når ytringsfriheden er på spil, virker det ekstra mistænkeligt, at man ønsker en anonym afstemning og vil haste den ekstraordinære generalforsamling igennem som en online begivenhed. Hvorfor haster det så meget, at begivenheden skal køres igennem midt i en Corona nedlukning?

Derfor vil jeg gøre indsigelse mod en online generalforsamling. Jeg håber, at der er flere, der følger mit eksempel.

Mange hilsner

Charles Ginnerskov

Fra: Charles Ginnerskov

Date: ons. 12. maj 2021 kl. 18.00

Subject: Re: Erhvervsklubben - ordinær generalforsamling udsættes til 31. maj 2021

To: Allan Schøne

Cc: Sønderborg Erhvervsklub medlemmer.


Kære medlemmer af Sønderborg Erhvervsklub

I nær fremtid skal vi mødes og tage stilling til et forslag om en vedtægtsændring i vores klub. Forslaget er fremsat af en initiativgruppe, der består af Claus Ewers, Torben Lindvang og Erik Damsgaard. Vedtægtsændringen skal gøre det muligt at ekskludere et medlem af klubben hvis:

”Et medlem begår strafbart lovbrud eller hvis et medlem efter bestyrelsens opfattelse på anden vis udviser upassende adfærd i det offentlige rum.”

Det er svært at gætte på, hvad der har fået forslagsstillerne til at føle, at der er et behov for disse radikale stramninger. I forbindelse med den forestående debat og afstemning om ovenstående, vil jeg derfor stille bestyrelsen følgende spørgsmål (som vi alle i øvrigt også kan reflektere over):

Spørgsmål til bestyrelsen

- Hvem er den dømte person, som åbenbart har været anstødsstenen til, at alt dette arbejde er blevet sat i gang? Initiativtagerne må jo have en aktuel sag eller person, der er vigtig for dem at forfølge?

- Hvad har den formodentlig dømte person, der er medlem af erhvervsklubben, selv forklaret? Det må jo med al rimelighed kunne forventes, at bestyrelsen har talt med medlemmet for at afklare, om der overhovedet er en sag eller ej. Har de det?

- Hvis der ikke er tale om nogen form for dom, hvad handler det så om? Upassende adfærd i det offentlige rum? Taler vi værtshusuorden eller almindelig kommunikation? Hvis det er det sidste, kunne forslaget tolkes som et værktøj, der kun tjener det formål, at begrænse ytringsfriheden. Måske for at fremme forslagsstillernes egne politiske eller økonomiske interesser? Er erhvervsklubben et demokratisk forum, eller er det blot facade?

- 20 medlemmer vil næppe bakke op omkring forslaget, hvis ikke de har en god grund til at mene, at det er nødvendigt. Hvad er deres incitament? Et reelt ønske om at dæmme op for lovløshed? I bekræftende fald, må de jo have set bevis for lovovertrædelser. Er de udsat for pression? Eller… har de blot økonomiske interesser i denne sag – og bruger de erhvervsklubben som brækstang for egen vinding? Har bestyrelsen en holdning til disse problemstillinger?

- Er Sønderborg Erhvervsklub ved at blive omdannet til en politisk klub? Ønsker om hemmelige afstemninger og hemmeligholdelse af hvem, der står bag forslaget om en vedtægtsændring – skal det være en del af Sønderborg Erhvervsklub fremadrettet?

Om ytringsfriheden

Der er en del Venstre-medlemmer i klubben, og da det faktisk er Venstre, der er kan tage en del af æren for, at vi har ytringsfrihed i Danmark, formoder jeg, at dette burde være en mærkesag for netop disse medlemmer. På det vedhæftede filmklip kan I (omkring tidskode 17.45) se et lokalt byrådsmedlem fortælle flot om ytringsfriheden i Danmark – og om hans partis kamp for at opnå den: https://vimeo.com/229703924

Spørgsmålene er mange. Måske får vi svar på nogle af dem den 31. maj. Jeg håber under alle omstændigheder, at rigtig mange af jer møder op og bidrager til en konstruktiv debat.

Med venlig hilsen

Charles Ginnerskov

Nogle politikere siger en ting, men gør det modsatte: 

Den tor. 3. jun. 2021 kl. 21.52 skrev Allan Schøne <Allan.Schoene@dk.ey.com>:

Kære medlemmer af Erhvervsklubben Sønderborg

Hermed følger referat fra generalforsamlingen den 31. maj 2021 samt opdaterede vedtægter.

På generalforsamlingen blev mødeplanen for 2021/22 præsenteret:

16-aug 2021 Marianne Hvid

20-sep 2021 Bastian D. Jessen

11-okt 2021 Erik Lund 2. mandag (3. mandag er i uge 42)

15-nov 2021 Vivi Muurholm

17-jan 2022 Allan Kaczmarek

21-feb 2022 Niels Møller

21-mar 2022 Michael Tamstrup Generalforsamling

25-apr 2022 Erik Wolff 4. mandag (3. mandag er 2. påskedag)

16-maj 2022 Jesper Schack

20-jun 2022 Svend-Åge Kjær Sommerarrangement med ledsagere

Få allerede nu mødedatoerne i kalendere.

De mødeansvarlige bedes være klar med en invitation til medlemmerne 4-5 uger inden arrangementet.

Med venlig hilsen

Allan Schøne | Partner, Statsaut. revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Nørre Havnegade 43, 6400 Sønderborg, Denmark, CVR 30700228

Cell: +45 25 29 64 17 | allan.schoene@dk.ey.com

Website: http://www.ey.com

Fra: Charles Ginnerskov

Date: fre. 11. jun. 2021 kl. 15.00

Subject: Re: Referat fra generalforsamlingen den 31. maj 2021

To: Allan Schøne

Cc: Sønderborg Erhvervsklub medlemmer.

Min oplevelse af generalforsamlingen i Sønderborg Erhvervsklub d. 31. maj 2021

Da ovennævnte begivenhed udviklede langt mere dramatisk, end det officielle referat afspejler - føler jeg et behov for at nuancere beskrivelsen, mest for de af jer, som ikke deltog i generalforsamlingen.

Dramatikken koncentrerede sig naturligvis om det kontroversielle forslag til ændring/tilføjelse af vedtægternes §5, nyt punkt 4. Forslaget var fremsat af en initiativgruppe bestående af Torben Lindvang, Claus Ewers og Erik Damsgaard.

Anklagerne hemmeligholdes

Forslaget viste sig at være fremsat med det formål, at skaffe initiativgruppen de nødvendige magtbeføjelser til at få mig ekskluderet af Sønderborg Erhvervsklub. Det blev klart, da Torben Lindvang holdt en velforberedt, nedskrevet og ret følelsesladet 10 - 15 minutter lang enetale, hvor han fremførte en stribe anklager mod mig.

Essensen var, at jeg havde forpestet stemningen og sammenholdet i Erhvervsklubben og forsøgte at begå karaktermord på Venstrepolitikeren Peter Hansen. Derfor mente initiativgruppen, at det var vigtigt at få mig smidt ud af klubben.

Den lange enetale var beskrevet således i referatet: ”Det fremsatte forslag blev motiveret af Torben Lindvang på vegne af initiativgruppen.”

Det undrer mig ikke, at Lindvang og hans venner ikke ønskede at deres anklageskrift kom ud på tryk i referatet - men det er forbavsende, at klubbens bestyrelse har deltaget i det spil.

Derfor opfordrer jeg til, at Lindvangs anklager bør komme frem i lyset, så alle, der ikke var til stede, selv kan vurdere, hvad han anklager mig for.

Jeg står ved mine udtalelser - gør Torben Lindvang, Claus Ewers og Erik Damsgaard også det?

Hvem kastede den første sten?

Jeg er anklaget for at have vovet at tage til genmæle over for en politiker, der havde indledt et stormløb mod Skansegården og min person - i øvrigt med en mediegigant, der beskæftiger omkring 1000 medarbejdere, i ryggen. Gør det mig til en person, som ikke er ønsket i Sønderborg Erhvervsklub?

Det er vel på sin plads at minde Lindvang, Ewers, Damsgaard (og alle andre, der må have glemt det) om, at Peter Hansen kørte sin kampagne mod Skansegården og mig personligt i et helt år, før jeg tog til genmæle.

Trods det har en klike af Peter Hansens nære allierede brugt alle midler for at begrænse min ytringsfrihed. Nogle af midlerne balancerer lige på kanten af både etiske og juridiske spilleregler. Alle disse angreb foregår i det skjulte. Sikkert fordi de implicerede udmærket ved, at de opfører sig uværdigt, og at det ikke gavner deres omdømme. I dette seneste eksempel blev Sønderborg Erhvervsklub brugt i det spil.

Fra fagligt fællesskab til politisk klub

Er det den nye vej frem for en klub, der hidtil har tilbudt et bredt fagligt fællesskab. Vi repræsenterer mange store erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner, der formodentlig alle har en afklaret holdning til ytringsfrihed, etik og moral.

Det faktum, at en stor del af klubbens medlemmer ikke deltog i arrangementet, fortæller vel også, at nogle på forhånd havde en forventning om, at mødet kunne udvikle sig i en retning, som de ikke havde lyst til at lægge navn til.

Mange hilsner

Charles Ginnerskov

Fra: Morten Kjær Hansen <MKH@eegholm.dk>

Date: ons. 16. jun. 2021 kl. 17.34

Subject: RE: Referat fra generalforsamlingen den 31. maj 2021

To: Sønderborg Erhvervsklub medlemmer.

Kære Charles

Mange tak for din henvendelse som bestyrelsen har drøftet.

Vi kan kort melde tilbage at generalforsamlingen er gennemført i lighed med andre år og herunder også referatformen.

Modtager bestyrelsen en anmodning om eksklusion af et medlem vil vi indkalde til partshøring og herefter agere i henhold til vedtægterne.

På vegne af bestyrelsen for Erhvervsklubben Sønderborg

Morten Kjær Hansen
CEO
Tel +45 20 41 98 13 • MKH@EEGHOLM.DK • Teams